Časté otázky "o energetických štítcích"

Dotazy k tzv. „štítkování budov“ a pořizování PENB

 

Podle původního znění zákona měly doposud tuto povinnost ti, kdo si pořizovali novostavbu, nebo prováděli rekonstrukci budovy, která zahrnovala víc jak 25 % plochy obálky budovy. Nově přibývají vlastníci bytových a rodinných domů, které jsou předmětem prodeje nebo pronájmu a následně přibudou i vlastníci bytových domů a administrativních budov:

1.Kdo bude muset nově pořídit průkaz energetické náročnosti budovy?

Termíny platnosti zákona pro další případy: Od 1. ledna 2013 Při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu.

  • Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
  • Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
  • Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
  • Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
  • Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
  • Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

 

2. Je nutno pořizovat PENB , i když neuvažuji o prodeji nebo pronájmu domu?

V současnosti to nutné není. V budoucnosti se této povinnosti nevyhnete (viz předchozí otázka).

 

3. Existují z této povinnosti výjimky?

 

Povinnost pořídit si PENB se zatím vyhne jen vlastník bytové jednotky, který dohledá účty za energii spotřebovanou v bytové jednotce za uplynulé 3 roky. Dále se tato povinnost nevztahuje na: a) stavby pro rodinnou rekreaci b) budovy s podlahovou plochou do 50 m2, c) budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, d) průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok.

 

4. Jaké jsou ceny PENB?

 

Cena je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů, které jsou k dispozici. Ceník pro stávající budovy naleznete zde: Ceník energetických průkazů budovy

 

5. Jak dlouho platí průkaz energetické náročnosti?

PENB platí podle zákona 10 let, pokud nebudete provádět větší změnu dokončené budovy (nad 25%).

 

6. Stačí podklady poslat e-mailem energetickému specialistovi, nebo si musí dům osobně prohlédnout?

Zpracovatel PENB musí mít k dispozici věrohodné informace. Pokud mu je zadavatel neposkytne, měl by si je osobně ověřit. To však znamená náklady navíc, se kterými by měl objednatel souhlasit.

 

7. Co vlastně musí obsahovat podklady, které energetický specialista potřebuje k provedení výpočtů?

Pokud není k dispozici projekt s technickými zprávami, které obsahují skladby konstrukcí obvodové obálky budovy, je nutno stav budovy ověřit na místě měřením a případnými sondami do těchto konstrukcí. Další údaje nutné k výpočtu jsou informace o stavu technických zařízení budovy- vytápění, větrání, osvětlení, chlazení, rekuperace… Zjištění a dokladování těchto údajů si vyžádá dodatečné náklady, které se promítnou do ceny zpracování PENB.

 

8. Jak řešit spory ve společenství vlastníků, když nedojde k dohodě, a byt v domě je třeba prodat?

Zákon je nutno dodržet i přes nesouhlas jednotlivých vlastníků. Majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu bude možno dočasně nahradit PENB fakturami za všechny energie za poslední tři roky za bytovou jednotku.
Pokud v domě proběhla větší rekonstrukce po 1.1.2009, měl by být PENB při té příležitosti vyhotoven (§6a odst. 2 písm b).
Pokud předchozí možnosti selžou, je možné vyhotovit PENB pro jednotlivý byt (§ 2 odst. 1 písm. m).

 

9. Týkají se tato ustanovení zákona i bytů v družstevním vlastnictví?

Ano, pokud dojde k převodu nemovitosti- tedy změně vlastníka. U družstevního bytu nejde o převod nemovitosti, ale o převod členských práv, a proto není nutné nechat si zpracovat průkaz. Od roku 2016 půjde o pronájem ucelené části nemovitosti, tudíž i všechny družstevní domy budou muset mít průkazy zpracované. Vlastníkem domu je družstvo, takže vlastník bude muset mít k dispozici PENB.

 

10. PENB se bude vyžadovat i v případě komerčního pronájmu rekreační chaty přes léto?

Objektů pro rodinnou rekreaci a dalších objektů vyjmenovaných v zákonu (viz otázka č. 3) se tato povinnost netýká.

 

11. Pokud převádím byt nebo dům darovací smlouvou na své děti, musím také pořizovat PENB?

Zákon mluví jen o prodeji a koupi. Ne o převodu na děti, nebo jiné rodinné příslušníky.

 

12. Je nutno průkaz někam viditelně umístit?

Tato povinnost platí jen u veřejných budov. Pokud bude dům předmětem prodeje, je nutno uvádět hodnoty z PENB již v inzertních materiálech.

 

13. Musí mít PENB i domy památkově chráněné?

Ano. Pro tyto domy neplatí žádná výjimka.

 

14. Vlastníme již PENB na bytový dům. Chceme vylepšit zateplení výměnou oken. Musíme si nechat PENB znova spočítat?

Ano, pokud původní PENB nebyl zpracován ke stavebnímu povolení, které tuto výměnu předpokládalo. Ano, pokud budou měněná okna ve větší ploše než 25% plochy obálky budovy.

 

15. K čemu mi bude energetický štítek? Pomůže lépe prodat nemovitost?

Energetický štítek dává kupujícímu spolehlivou informaci o tom, jak je provoz nabízené budovy hospodárný. Dosud předkládaná vyúčtování za spotřebované energie jsou zpravidla ovlivněna zvyky a způsobem hospodaření dosavadních uživatelů (část roku neobydleno, topí se pouze v jedné místnosti). Kupující, který se rozhoduje pro tak velkou investici, však potřebuje objektivní hodnocení. Ve vyspělém světě je stupeň energetické náročnosti budovy jednou ze základních informací, které jsou u nabízené nemovitosti inzerovány.

 

16. Jestliže budu ignorovat požadavky zákona a nechci dávat peníze za žádný štítek, může se mi něco stát?

Ano. Dodržování uvedených požadavků kontrolují podle zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) územní inspektoráty Státní energetické inspekce (SEI). Inspektoři jsou oprávněni vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky zákona o hospodaření energií. Při nedodržení zákona mohou vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek udělit pokutu. Kontrolu vykonává Státní energetická inspekce, ta také v případě porušení povinnosti vybírá a vymáhá pokuty. Kontroly probíhají na základě náhodných výběrů, do budoucna se však počítá i s podněty kupujících či nájemců, kteří průkaz od pronajímatele či prodávajícího neobdrželi. U fyzických osob je porušení povinností vyplývajících ze zákona bráno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do 100 000 korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob, společenství vlastníků jednotek, energetických auditorů se jedná o správní delikt. Pokuta za správní delikt může být uložena v rozsahu do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, případně do 5 milionů korun v závislosti na závažnosti správního deliktu a na osobě, která jej spáchala. Například za nedoložení průkazu hrozí právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000 Kč, u společenství vlastníků jednotek pokuta až do 200 000 Kč. U provozovatelů budov využívaných pro účely školství, poskytování ubytovacích služeb, zdravotnictví apod. může činit pokuta za správní delikt neumístění průkazu na veřejně přístupném místě v budově až 5 milionů korun. Přestupky a správní delikty však nelze stíhat neomezeně. Promlčecí lhůta pro projednání přestupků činí u fyzických osob jeden rok od spáchání přestupku. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt se promlčí ve lhůtě jednoho roku poté, co se o něm správní orgán dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy byl spáchán.

 

17. Při stavbě RD byl součástí dokumentace pro stavební povolení Průkaz energetické náročnosti budovy. Je tento průkaz platný i podle nové legislativy?

Ano, také PENB vyhotovený podle staré legislativy je platný 10 let. Z toho vyplývá, že od 1.1.2013 budou existovat obě formy průkazů, tzn. podle staré i novelizované legislativy.

 

18. Kdo žádá o kopii projektové dokumentace na stavebním úřadě?

Vždy musí žádat majitel, ten popřípadě může někoho zplnomocnit. Někde je to vyřízené během několika dní a zadarmo, jinde to trvá déle či to zpoplatňují.

 

19. Musím dům opatřit průkazem, když jej zdědím v dědickém řízení a nechci ho prodávat ani pronajímat? Když ho na mě rodiče převedou? I tady se mění majitel…

V zákoně se mluví pouze o vztahu prodávající a kupující, při jiném způsobu nabytí nemovitosti průkaz není potřeba. Je především ochranou kupujícího, aby věděl, jakou spotřebu energie nemovitost má. U darů či dědictví nelze očekávat, že by měl nabyvatel možnost volby. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se byt převádí jen na jednoho z manželů.

 

20. Četli jsme, že návrh zákona prezident nepodepsal. Bude vůbec platit?

Jedná se o novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela byla přijata Parlamentem ČR dne 19. července 2012. Poté byla dne 9. srpna 2012 skutečně vrácena prezidentem republiky, avšak dne 19. září bylo veto prezidenta přehlasováno Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR (viz Usnesení PSP č. 319/2012). Tím byla změna zákona definitivně schválena, vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2012 dne 3.10.2012. Její účinnost nastává dnem 1.1.2013. Viz též http://www.sbcr.cz/.

 

21. V prosinci 2012 proběhlo ve zprávách, že povinnost PENB se odkládá na datum od 1.dubna 2013, je to pravda?

Ne, není to pravda. Povinnost platí podle zákona od 1.1.2013. Ve zprávách 13. prosince loňského roku pouze proběhla informace, že ministerstvo začne udělovat sankce za chybějící povinný údaj o energetické náročnosti stavby (v reklamních materiálech) od dubna 2013. Avšak podle zákona kontrolují PENB kromě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR také územní inspektoráty Státní energetické inspekce, sídlící v jednotlivých krajích. Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti od 1.1.2013 tím není dotčena, kupující i nadále mají na tyto informace zákonný nárok.

 

22. Jsem spolumajitelkou 1/2 bytu, který v současné době prodáváme. Společenství vlastníků nám PENB odmítlo objednat. Stačí nám tedy faktury za poslední 3 roky, i když byt byl poslední 2 roky prázdný?

Ano, v takovém případě stačí faktury za poslední 3 roky. Tím naplníte literu zákona i přesto, že byt nebyl nějakou dobu užíván. Novému majiteli by pomohlo, kdybyste našla starší faktury z doby, kdy byl byt užíván.

 

23. Musim žádat o PENB na rodinný dům, který byl postaven v roce 1955?

Pokud bude tento dům předmětem pronájmu nebo prodeje, je třeba nechat si vypracovat PENB.

 

24. Dobrý den, jsem majitel bytového domu ze třicátých let. Dům je v soukromém vlastnictví jediného vlastníka, nejedná se o společenství. V domě je deset bytů, dva byty využívá naše rodina, zbytek pronajímáme. Platí pro nás povinnost nechat zpracovat PENB a pokud ano od kdy? Děkuji

Ano platí pro vás povinnost nechat si vypracovat průkaz. Protože pronajímáte ucelené části budovy (některé byty), měl byste mít PENB nejpozději 1.1. 2016. Jako majitel bytového domu (bez ohledu na to, zda byty pronajímáte či nikoliv) byste měl mít PENB: Do 1.1.2015, jedná-li se o dům s energeticky vztažnou, tj. podlahovou plochou nad 1500m2, Do 1.12017 (nad 1000 m2) Do 1.12019 (méně než 1000 m2). Záleží tedy na tom, jak je váš dům veliký, ale povinnost mít PENB nastává nejdříve 1.1.2015.

 

25. Dobrý den, chci koupit byt v novostavbě, která je ohodnocena energetickou náročností C. Jedná se o běžné hodnocení u novostaveb v Praze?

Energetická třída C je standardní řešení stavby (je to vyhovující řešení splňující normové požadavky). Do energetické třídy B spadají především nízkoenergetické stavby (řešení splňující doporučené požadavky). Energetickou třídu A splňují pouze pasivní stavby (nadstandardní řešení). Třída C je pro novostavbu zcela v pořádku, jedná se o běžné hodnocení novostaveb. Nízkoenergetický domy staví jen osvícení investoři a pasivní bytový dům se v Praze zatím postavil podle našich informací pouze jeden.

 

26. Jsou budovami užívanými orgány veřejné moci ve smyslu § 7a zák. č. 406/2000 Sb. všechny budovy ve vlastnictví orgánu, nebo jen ty ve kterých veřejnou moc vykonává?

V tomto zákoně se rozumí orgánem veřejné moci také subjekty zřízené tímto orgánem (§ 7 odst. 1 písm. b). Podle uvedeného paragrafu se jedná o budovy užívané orgánem veřejné moci (od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2). To znamená například sídlo obecního úřadu. Pokud úřad sídlí v budově jiného vlastníka, zajistí PENB vlastník této budovy. Zároveň upozorňujeme, že orgán veřejné moci, jako každý vlastník, je povinen zajistit PENB při: a) prodeji budovy nebo ucelené části (např. odprodej bytů do soukromého vlastnictví), b) pronájmu budovy (např. domy s obecními byty), c) výstavbě nové budovy, d) větším změnám dokončených budov (nad 25% objemu).

 

27. Dobrý den, vlastním bytový dům, který je víc jak 150 let starý (vystavěný Němci, kteří byli odsunuti po 2.sv.válce). Dokumentace neexistuje a víc jak 3 roky v něm nikdo nebydlí. Je ve špatném stavu, ale přesto se našel kupec,který má o tuto budovu zájem. Jak je to tedy s en.štítkem v tomto případě?

Mám pro Vás špatnou zprávu i pro tento dům platí povinnost podle zákona č. 318/2012 Sb. při prodeji vypracovat PENB - průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz musíte předat nejpozději při podpisu kupní smlouvy, jinak riskujete pokutu.

 

 

28. Dobrý den, je nutné pořídit PENB v případě, že vlastním byt, který je momentálně v pronájmu?

V případě, že pronajímáte jeden byt, není třeba pořizovat PENB. Tato povinnost nastane až od 1.1.2016.

 

29. Jako orgán veřejné moci sídlíme v budově zámku, který je kulturní památkou. Je naší povinností nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budov?

Ano, podle § 7a odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. máte tuto povinnost. Výjimka z této povinnosti, uvedená v odst. 5 téhož paragrafu, se na kulturní památky nevztahuje. Pro kulturní památky platí výjimka, která je uvedená v § 7 odst. 5 písm. b). Tato výjimka se však vztahuje na výstavbu nových a na změny dokončených budov.

 

30. Dobrý den, slyšela jsem, že při prodeji novostavby nízkoenergetického RD (kolaudace leden 2010, tepelné čepadlo atd.) prý není PENB potřeba, je to pravda?

Pro novostavby byl PENB povinný podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) již od 1. 1. 2009, neboť byl povinnou součástí dokumentace. Pokud jste měli stavební povolení vydáno před 1.1.2009, potom PENB zřejmě nemáte. Jestliže nyní chcete dům prodat, je třeba průkaz zajistit.

 

end faq

 

 

 

 

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+